Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Η VD Media Group προσφέρει ένα εύρος υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, για την αρτιότερη εφαρμογή των προσφερομένων λύσεων και τη μέγιστη απόδοση της επένδυσης του πελάτη (Return of Investment). Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
Technical Consulting: Παροχή Τεχνικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους τομείς της βελτίωσης της υπάρχουσας τεχνολογικής υποδομής.

Outsourcing: Διάθεση εξειδικευμένων μηχανικών για την υλοποίηση έργων στους τομείς της Ασφάλειας, της Δικτυακής Υποδομής, της Διαχείρισης Εφαρμογών και της Ολοκληρωμένης Ασφαλούς Πρόσβασης στις επιχειρησιακές εφαρμογές και δεδομένα.

Remote Support: Υποστήριξη της τεχνολογικής Υποδομής της Επιχείρησης, από εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών χωρίς τη φυσική παρουσία τους στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Οι υπηρεσίες καλύπτουν τους τομείς της Ασφάλειας, της Δικτυακής Υποδομής, του Λειτουργικού Λογισμικού και των Εφαρμογών.

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης: Εκπαίδευση χρηστών για τη βελτιστοποίηση της χρήσης και διαχείρισης των συστημάτων που υλοποιεί η εταιρεία.